لترپرس

روش لترپرس برای انواع کار های پرفراژ زنی و ایجاد خط تا و یا قالب زنی و برجسته سازی استفاده می شود که همگی در اندازه عموما محدود و مشخص دستگاه به عنوان یک روش تکمیلی بعد از چاپ به کار می رود. شما با استفاده از روش لترپرس می توانید برای کار هایی که احتیاج هست که یک حالت برجسته کاری روی انها ایجاد شود با استفاده از کلیشه هایی که ساخته می شود یا فرمی که با استفاده از ابزار حروف چینی سربی در چاپخانه ساخته می شود استفاده کنید. همچنین از آن می توان به عنوان یک دستگاه دایکات و قالب زنی برای ساخت جعبه یا قالب زنی استفاده می شود.