لیتوگرافی

روش لتر پرس برای انواع کارهای پرفراژ زنی و ایجاد خط تا و یا قالب زنی و برجسته کاری استفاده می شود که همگی در اندازه عموما محدود و مشخص دستگاه به عنوان یک روش تکمیلی بعد از چاپ به کار می رود. شما با استفاده از روش لترپرس می توانید برای کارهایی که احتیاج به خط تا دارن یا احتیاج هست که یه حالت برجسته کاری روی آنها ایجاد شود با استفاده از کلیشه هایی که ساخته می شود یا فرمی که باستفاده از ابزار حروف چینی سربی در چاپخانه ساخته می شود استفاده کنید. همچنین از آن می توان به عنوان یک دستگاه دایکات و قالب زنی برای ساخت  جعبه یا  قالب زنی استفاده شود.